Algemene voorwaarden

Algemeen
Best Local DEAL dient als zodanig beschouwd te worden als portaal voor door derden (= partners) aangeboden producten en/of diensten, welke door gebruikers kunnen worden aangekocht op vertoon van een Kortingspas. (voor clubs en verenigingen voorzien van eigen club- of verenigingslogo)

Definities
Partner1 : Het bedrijf, waarmee Best Local DEAL een samenwerkingsovereenkomst heeft, zodanig dat de gebruiker op vertoon van de Kortingspas een product en of dienst kan aanschaffen bij de partner1.
Partner2 : De Club of Vereniging waarmee Best Local DEAL een samenwerkingsovereenkomst heeft.
Gebruiker : De klant die de Kortingspas koopt via de Best Local DEAL website, waarmee de gebruiker vervolgens een product en of dienst kan aanschaffen bij de partner1.
Kortingspas: Een pas die toegang geeft tot een bepaalde korting op een product of dienst aangeboden door de deelnemende partner1. De Kortingspas is geen betaalmiddel, maar een voordeel- en kortingspas.

Verplichtingen
Best Local DEAL biedt geen garantie c.q. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteiten van door de gebruiker van de partner1 ontvangen producten of diensten. Voor het overige is Best Local DEAL niet gehouden c.q. verplicht tot enige (verdergaande) vorm van restitutie- en /of schadeloosstelling. Mochten er problemen ontstaan, dan dient de gebruiker deze te signaleren bij betreffende partner1. Best Local DEAL ziet hierbij af van enige vorm van bemoeienis.

Overig
Hoewel het internet vaak een veilige omgeving is, kunnen er soms onderbrekingen in de dienstverlening zijn of gebeurtenissen die buiten de controle van Best Local DEAL liggen. In dat geval is Best Local Deal niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Hoewel het doel van Best Local DEAL is om de site 24 uur per dag perfect te laten functioneren, 7 dagen per week, kan de site van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn, in verband met routineonderhoud. Hierop kan geen begrenzing worden gelegd. Best Local DEAL heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren in de door haar gehanteerde procedures en voorwaarden, onder meer maar niet beperkt tot de inhoud van operationele uitvoering, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site. Best Local DEAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door gebruikers of andere derde partijen geplaatste content (waaronder op o.a. discussiefora of persoonlijke pagina's.) De primaire verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud niet in strijd is met rechten of de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of de derde partij. Best Local DEAL en de partners behouden zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto's, video's en databases voor (hieronder "beschermd eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgifte aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Local DEAL of van de ter zake betreffende partner is daarom uitdrukkelijk niet toegestaan. Best Local DEAL kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen of functionele veranderingen door te voeren. Mocht u het met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet eens zijn, dan kunt u contact met ons opnemen. Met de koop van een Kortingspas gaat de gebruiker ermee akkoord dat Best Local DEAL zijn/haar persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen en worden gebruikt in het Best Local DEAL systeem. Voorts verklaart de gebruiker zich bekend met en stemt in met de inhoud van het privacyreglement van Best Local DEAL. De klant kan zijn toestemming op ieder moment zonder reden herroepen en zal dan geen aanbiedingen en informatie van Best Local DEAL meer ontvangen. Herroeping dient te geschieden door een email te sturen naar info@bestlocaldeal.nl Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit, of een verband houden met, deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.